Odvoz, prevzem in predelava odpadnega jedilnega olja in masti

Specifika tovrstnih odpadkov narekuje zahteve po specialnih znanjih, profesionalnosti, skrbnosti in zakonodajni ustreznosti, saj lahko v primeru neupoštevanja le teh privede do težjega ekološkega onesnaženja. Nudimo celotno rešitev zbiranja, opreme, odvoza in obdelave odpadnih jedilnih olj in masti, ki nastajajo v dejavnosti gostinstva, obrtne industrije, izobraževalnih zavodih, zdravstvenih zavodih ter drugih storitvenih dejavnosti. Za odpadna jedilna olja in maščobe zagotovimo ločeno standardizirano embalažo za zbiranje tovrstnih odpadkov, ki zagotavlja tesnjenje in varen način zbiranja odpadnih jedilnih olj in masti. Odpadna jedilna olja in maščobe zbiramo ločeno od drugih biološko razgradljivih odpadkov, saj le ta obdelamo za namene proizvodnje biodizla. Naše profesionalno delovanje izkazujemo z najvišjim standardom NIS, ki potrjuje našo ustreznost najvišjim evropskim standardom. Pri ravnanju s prevzetimi odpadki upoštevati določila Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadkom (Ur.l. RS, št 39/10 in 44/22 – ZVO-2), Uredbe o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Ur.l. RS, št. 70/08 in 44/22 – ZVO-2) in Uredbe o odpadkih (Ur.l. RS, št. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22 – ZVO-2 in 77/22)).