Politika zasebnosti

 

Namen te politike o zasebnosti (v nadaljevanju »Politika«) je obvestiti obiskovalce ali uporabnike (v nadaljevanju: »uporabnik«) spletnega mesta www.veolia.si (v nadaljevanju »spletna stran«) o pogojih in določilih zaščite svojih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, v nadaljevanju: »ZVOP-2«) in Uredbo št. 2016-679 z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: »Uredba«).

Upravljavec spletnega mesta je podjetje Biotera, d.o.o., vpisana v sodni register Republike Slovenije pod registrsko številko 13751100, katere sedež je v PC Žeje pri Komendi, Pod kostanji 4, 1218 Komenda (v nadaljevanju: »upravljavec« ali »Biotera«).

Upravljavec lahko to Politiko kadar koli spremeni, zlasti zaradi uskladitve z regulativnimi, pravnimi, uredniškimi ali tehničnimi spremembami.

Ta Politika je sestavni del pogojev uporabe spletnega mesta.

Načini zbiranja in obdelave podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov, so določeni v Politiki piškotkov.

Identifikacija upravljalca

Upravljavec uporabnikovih osebnih podatkov je, odvisno od primera, naslednji subjekt ali subjekti:

● Biotera, d.o.o. 

Upravljavec podatkov je lahko tudi družba iz skupine Veolia, imenovana na spletnem obrazcu, odvisno od namena spletnega(-ih) obrazca(-ov).

Opis obdelave podatkov

V okviru delovanja spletnega mesta lahko upravljavec zbira in obdeluje osebne podatke, da bi uporabniku omogočil dostop do funkcij in storitev, ki jih ponuja spletno mesto (v nadaljevanju: »storitve«).

1) Katere kategorije podatkov se zbirajo?

 • Kontaktni podatki: se nanašajo na obvezne podatke, ki jih uporabnik vnese pri izpolnjevanju kontaktnega obrazca, in sicer: priimek, ime, elektronski naslov, naziv podjetja, telefonska številka, naslov, poštna številka, kraj, država prebivališča.
 • Podatki, ki jih uporabnik prostovoljno objavi: nanašajo se na osebne podatke, ki jih uporabnik prostovoljno sporoči upravljavcu z izpolnitvijo prostih besedilnih polj, predvidenih za ta namen v spletnem(-ih) obrazcu(-ih), in sicer »Predmet zahteve« in »Sporočilo« . Upravljavec močno priporoča uporabniku, da se izogiba kakršni koli komunikaciji osebnih podatkov prek teh besedilnih polj oziroma da v vsakem primeru to komunikacijo omeji na tisto, kar je nujno potrebno za obdelavo uporabnikove zahteve.
 • Podatki v zvezi z upravljanjem uporabniških stikov (časovni žig in namen zahteve, nadaljnje ukrepanje, sprejeti ukrepi, statistika).

Vsi takšni podatki so v nadaljevanju skupaj imenovani "podatki".

2) Zakaj upravljavec zbira uporabniške podatke?

Podatki se zbirajo prek spletnega obrazca, da bi odgovorili na vprašanja uporabnikov v zvezi z naslednjimi temami:

 

1. Zbiranje zahtevkov za informacije od ciljnih skupin (stranke, potrošniki, deležniki)

2. Za obdelavo uporabnikove zahteve za informacije ali vprašanj in za učinkovito komunikacijo z uporabnikom.

3. Za pošiljanje sporočil uporabniku v zvezi z glavnimi interesi, ki jih je uporabnik predhodno izrazil.

4. Upravljanje dostopa do določenih storitev in njihove uporabe.

Obvezna polja v spletnem obrazcu so označena z zvezdico. Upravljavec ne bo mogel odgovoriti na vašo zahtevo, če ne izpolnite teh obveznih razdelkov.

3) Kakšna je pravna podlaga za obdelavo uporabniških podatkov?

Obdelava podatkov je zakonita le, če temelji na eni izmed pravnih podlag, ki jih določa zakonodaja. V okviru delovanja spletnega mesta obdelava podatkov temelji na naslednjih pravnih podlagah:

 • Če je uporabnik poklicni interesent, ki želi prejemati informacije ali oblikovati zahteve o dejavnostih in storitvah, ki jih ponuja Biotera v zvezi s potrebami, ki jih je predhodno izrazil ali če je uporabnik že stranka Biotere: Bioterin zakoniti interes.
 • Če je uporabnik delničar ali bodoči delničar: pogodba ali izvedba pred pogodbenih ukrepov, sprejetih na zahtevo zadevne osebe.
 • Če je uporabnik investitor ali bodoči investitor: pogodba ali izvedba pred pogodbenih ukrepov, sprejetih na zahtevo zadevne osebe.

4) Prejemniki zbranih podatkov 

Podatki, zbrani prek spletnega(-ih) obrazca(-ov), so namenjeni notranjim službam subjekta, ki je odgovoren za obdelavo, da bi odgovorili na zahtevo uporabnika. 

To lahko vključuje oddelek »človeški viri« in oddelek »komunikacije«, osebje družbe Biotera, ki je zadolženo za objavo vsebine in tehnično administracijo spletnega mesta, ter njihove nadrejene, osebje družbe Biotera, zadolženo za obdelava zahtev, prejetih preko spletnih obrazcev, pooblaščeni ponudniki storitev, uporabniki spletnega mesta, osebje, odgovorno za nadzor varnosti informacijskih sistemov Biotere.

Notranji prejemniki so lahko tudi družbe skupine Veolia, ki se nahajajo v Evropski uniji (EU) ali zunaj EU, pri čemer se razume, da bo vsak prenos podatkov izven EU izveden pod pogoji člena "Prenos podatkov izven Evropske unije " spodaj.

Vsako hčerinsko podjetje prejemnika je lahko, odvisno od primera, podizvajalec ali obdelovalec posredovanih podatkov.

Podatki so lahko posredovani/jih uporabljajo tudi tretje osebe pod naslednjimi pogoji:

● Podatki, posredovani javnim organom in/ali ustanovam

V skladu z veljavnimi predpisi se lahko podatki posredujejo pristojnim organom na zahtevo in zlasti javnim organom, izključno za izpolnitev zakonskih obveznosti, pravosodnim organom, ministrstvom in organom, pristojnim za izterjavo dolgov, kot tudi v primeru iskanja storilcev kaznivih dejanj, storjenih na internetu.

● Podatki, posredovani tretjim osebam

Podatki se lahko sporočijo ali se omogoči dostop upraviteljevim podizvajalcem, dobaviteljem in ponudnikom storitev tretjih oseb (kot so gostitelj spletnega mesta, IT in/ali ponudniki tehničnih storitev Veolie).

● Socialna omrežja

Uporabnik ima možnost deliti strani, ki ga zanimajo, na družbenih omrežjih s klikom na gumbe za deljenje.

Zbiranje informacij prek gumbov za skupno rabo v družabnih omrežjih je predmet pravilnikov o zasebnosti teh tretjih oseb in našega pravilnika o piškotkih. Vabimo vas, da preberete pravilnike teh družbenih omrežij, da ugotovite, kako se uporabljajo vaši podatki.

Uveljavljanje pravic uporabnika

V skladu s Pravilnikom ima vsak posamezni uporabnik pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, omejitve, popravka, izbrisa in, odvisno od veljavne pravne podlage, do ugovora in prenosa svojih osebnih podatkov.

Uporabnik ima tudi pravico določiti splošna in posebna navodila, ki določajo način uveljavljanja njegovih pravic po njegovi smrti. 

Za vse postopke obdelave, ki se izvajajo v okviru spletnega mesta in samo v tem okviru, lahko uporabnik uveljavlja svoje pravice ne glede na subjekt, ki je odgovoren za obdelavo:

 • s pisanjem na elektronsko pošto: [email protected]
 • po pošti na naslov: PC Žeje pri Komendi, Pod kostanji 4, 1218 Komenda, Slovenija

s pošiljanjem dokazila o identiteti ali drugega uradnega dokumenta.

V primeru težav pri upravljanju njegovih osebnih podatkov s strani upravitelja se lahko uporabnik obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (e-naslov: [email protected]). Če uporabnik ni zadovoljen z odgovorom DPO, lahko vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefon: +386(0)1 230 97 30, e naslov: [email protected]. Upravitelj opozarja, da lahko uporabnik iz zakonitih razlogov ugovarja obdelavi njegovih podatkov. 

Določeno je, da če uporabnik uveljavlja nekatere od zgornjih pravic, upravljavec morda ne bo mogel izvesti dejanj, potrebnih za doseganje zgoraj opisanih namenov, ali pa uporabnik morda ne bo mogel uporabljati vseh ali dela storitev.

Upravljavec je dolžan skrbeti za ažurnost podatkov, ki jih zbira od uporabnikov. Zato je priporočljivo, da uporabnik upravljavca obvesti o kakršnih koli spremembah v zvezi z njim tako, da pošlje e-pošto na naslov: [email protected].

 

Hranjenje in arhiviranje podatkov

Uporabnikovi podatki se ne bodo hranili dlje od obdobja, ki je nujno potrebno za namene, določene tukaj in v skladu s predpisi. 

V zvezi s tem:

 • Podatki, zbrani za odgovor na zahteve uporabnikov po informacijah in vprašanjih, se hranijo v aktivni bazi podatkov glede na njihovo pravno podlago za njihovo obdelavo od registracije zahteve uporabnika.

 • Podatki, zbrani za namene pošiljanja komercialnih sporočil potencialnim strankam (strokovnjakom), se hranijo v aktivni bazi podatkov 3 leta od zadnjega stika z uporabnikom (na primer zahteva po dokumentaciji ali klik na hiperbesedilno povezavo v e-pošte), razen če je uporabnik uveljavil svojo pravico do preklica soglasja, svojo pravico do ugovora ali svojo pravico do izbrisa (odvisno od primera), in nato za obdobje 5 let v vmesni hrambi.

 • Podatki, zbrani za vzpostavitev stika s službo za stranke profesionalnega uporabnika, ki ima obstoječo pogodbo z Biotero (stranke), se hranijo za celotno pogodbeno razmerje, razen če je uporabnik uveljavljal svojo pravico do ugovora ali uveljavljal svojo pravico do izbrisa. Podatki se nato hranijo 3 leta v aktivni bazi od izteka pogodbenega razmerja, nato pa 5 let v vmesni hrambi.

Podatki se hranijo v vmesni hrambi zaradi obrambe upravljavca v primeru morebitnih sodnih postopkov ali za namene preprečevanja in odkrivanja kaznivih dejanj, z namenom, da se podatki dajo na voljo pravosodnim organom. Rok hrambe je do izteka zastaralnih rokov.

Ob koncu vmesnega obdobja arhiviranja bodo uporabniški podatki trajno izbrisani.

Poleg tega lahko upravljavec hrani podatke trajno anonimizirane za namene izdelave statističnih študij. Te študije ne identificirajo uporabnikov in temeljijo samo na trendih, ki izhajajo iz njihovih združenih podatkov.

Varnost

Upravljavec sprejme ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, da zagotovi varnost podatkov in prepreči nepooblaščen dostop ali razkritje uporabniških podatkov. Vendar pa upravljavec ne more jamčiti za odpravo kakršnega koli tveganja poneverbe, spremembe, nezakonite reprodukcije ali zlorabe podatkov.

Baza podatkov, ustvarjena, ko uporabnik pošlje povpraševanje preko spletnega obrazca, je strogo zaupna. Biotera, d.o.o. se zavezuje, da bo sprejela vse koristne previdnostne, organizacijske in tehnične ukrepe, ki so primerni za ohranitev varnosti, celovitosti in zaupnosti podatkov in zlasti za preprečevanje izkrivljanja, poškodovanja ali dostopa s strani nepooblaščenih tretjih oseb.

Prenos podatkov izven Evropske unije

V primeru prenosa uporabniških podatkov hčerinski družbi skupine Veolia ali tretji osebi, ki se nahaja zunaj Evropske unije, Biotera, d.o.o. zagotovi, da je bila država prejemnica predmet odločitve o ustreznosti s strani Evropske unije. Če temu ni tako, se Biotera, d.o.o. zaveže, da bo za urejanje prenosa uporabila ustrezne pravne instrumente, zlasti standardne pogodbene klavzule Evropske komisije.